projekt    

Bytové domy Těšínská

Místo stavby:
Plzeň

Investor:
soukromý investor

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Záměrem investora je na volných pozemcích vybudovat objekty pro bydlení v bytových domech. V našem návrhu se uvažuje s kompaktnější zástavbou bytovými domy, s obestavěním ulic a se „zpevněním“ nároží.
Zásady návrhu BD v daném území vychází z požadavku na hlavní využití plochy /stavby a zařízení pro bydlení/, a návrh výšky objektů v plném rozsahu respektuje výškové hladiny doporučené dle „výškového členění“ v platné UPD.

Návrh:
Zástavba na pozemku je řešena ve formě dvojice rezidenčních vil, s hlavním průčelím orientovaným do Těšínské ulice. Využití objektů je pro bydlení – v souladu s platnou UPD. V přední části – směrem do Těšínské ulice, mají objekty výšku 6NP /v návaznosti na sousední panelové domy/. Nejvyšší patro je navrženo jako „ustupující“. V zadní části jsou objekty nižší – 3.NP, protože zde je výška limitována výškou hřebene sousedních objektů pro bydlení v Pilařské ulici.
Přední část je navržena v převážně vertikálním členění, zatímco zadní má výrazně horizontální proporci.
Oba navržené objekty mezi sebou svírají vstupní prostor. Hlavní vstup do obou domů je z Těšínské ulice, přičemž dopravní obsluha je naopak navržena ze zadní části, tak aby nedocházelo k nebezpečnému křížení provozu vstupujících lidí s přijíždějícími automobily. V areálu je umístěno více než 50 parkovacích stání pro OA, převážně v přízemí navržených objektů.