projekt    

Generální oprava Výpravní budovy – Plzeň Jižní nádraží

Místo stavby:
Plzeň, jižní předměstí

Investor:
SŽDC a.s.

Architekt:
Marie Slámová, Martin Kondr

Záměr:
Jedná se o stávající historický neorenesanční objekt v areálu nádraží Plzeň – jižní předměstí. Předmětem PD je celková oprava stávajícího objektu, který je zapsanou nemovitou kulturní památkou v USKP.

Návrh:
Nádražní budova č.p.1584 byla postavena v letech 1919–1920 podle projektu Ing. R. Buriana. Architektonické, hmotové, tvarové, dispoziční, materiálové a barevné řešení předpokládá obnovu původního členění celého areálu:
Budovy připomínající renesanční palác sestává z hlavního převýšeného dvoupodlažního objektu přiléhajícího k mostu, na který v zadní východní části navazuje nižší blok a po obou bočních stranách nižší úzké trakty s arkádami v úrovni nástupišť. Půdorys budovy respektuje hmotové řešení, kdy na hlavní obdélnou část, navazuje užší zadní obdélná část, a dva obdélníky bočních traktů.
Sedlová střecha hlavní části je po obvodu lemována mohutnou lunetovou římsou, a na kratších (štítových) stranách je ukončena etážovými renesančními štíty. Na bočních stranách je pak střecha částečně skryta za atikami.
Nižší a užší zadní křídlo má sedlovou střechu, na východní straně ukončenou valbou. Střechu po obvodu lemuje fabionová římsa a atika.
Návrh dispozice navazuje na současné funkční a provozní členění, respektuje dispoziční členění historické a zároveň obnovuje původní prostorové členění vnitřních prostor.