projekt    

Kostel sv. Markéty v Kašperských Horách, obnova vnějšího pláště

Místo stavby:
Kašperské Hory

Investor:
ŘMF Kašperské Hory

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Předmětem PD je oprava vnějšího pláště kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. Kostel sv. Markéty na náměstí v Kašperských Horách je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 23976/4-3024. Zároveň se nachází v centru Městské památkové zóny Kašperské Hory a v ochranném pásmu hradu Kašperk. Jde o původně gotickou stavbu z poloviny 14. století, v písemných pramenech prvně uváděnou v roce 1396, opakovaně upravovanou v 16., 17. a 18. století. Současná podoba kostela pochází z novogotické přestavby uskutečněné r. 1883. Jedná se o trojlodní stavbu s presbytářem v šířce hlavní lodě, uzavřeným 5 stranami pravidelného osmiúhelníku. Věž se původně nacházela v místě dnešní sakristie, byla však opakovaně poškozena větrem nebo požárem (1597, 1740, 1863), až byla po požáru v roce 1863 odstraněna a jako novostavba v roce 1883 zbudována na dnešním místě, při západním průčelí, v rámci novogotické přestavby kostela.

Návrh:
V rámci opravy objektu kostela sv. Markéty v Kašperských Horách, se počítá s kompletní rekonstrukcí vnější podoby stavby z počátku 20. století, tzn. do podoby po novogotických úpravách. Projektová dokumentace je zpracována s cílem prezentace fasád historického objektu tzv. rehabilitační úpravou: Hlavní úsilí se zde soustředí na záchranu /konzervaci/ originálních vrstev, prvků a materiálů a navrácení /restaurování/ zaniklých /případně dožilých a tedy ztracených částí. Všechny práce budou velice náročné zejména po stránce erudice zhotovitelů, ale i z hlediska použitých materiálů /které svým složením, povrchovými úpravami i technologickým zpracováním musí zcela respektovat materiály původní/.