projekt    

Město Touškov, obnova objektu č.p. 201, bývalé Šatlavy

Místo stavby:
Město Touškov, radniční dvůr

Investor:
město Město Touškov

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Projektová dokumentace řeší obnovu objektu bývalé Šatlavy do původního hmotového, dispozičního, konstrukčního, materiálového a barevného řešení do původní historické podoby, dle nálezových situací.
Předmětem PD je celková oprava stávajícího objektu, který je zapsanou nemovitou kulturní památkou v USKP.

Návrh:
Objekt bývalé Šatlavy se nachází v areálu /ve dvorním traktu/ radnice města Město Touškov. Stavba je významným příkladem malé okresní věznice, zbudované v souvislosti se vznikem nového správního systému z roku 1850.
Nevelký přízemní objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou byl postaven po pol. 19. stol. na dvoře radnice /tehdy i okresního soudu/. Autentická a dobře zachovaná je celá hmota objektu a zejména pak vnitřní dispozice – jde zde o trojtraktové členění, kdy v přední části směrem k radnici je vstupní chodba se dvěma místnostmi pro personál /policejní místnosti/. Ze vstupní chodby je přístupné schodiště do podkrovního prostoru a střední chodba pro přístup k celám. V zadní části je čtveřice cel. Dobře zachované jsou i dispozice topných komor pro nepřímé vytápění cel, včetně napojení na jedinečné „kalhotové“ komínové sopouchy. Původní /a tedy i cenné/ jsou prakticky všechny stavební konstrukce od nosných zdí, stropů až po konstrukci krovu – jsou však ve velice špatném až havarijním stavebně technickém stavu. Naopak dobře zachovány jsou některé prvky PSV – např. dveře do cel, dvířka topných komor, kamenná ostění s mřížemi u oken do cel apod., které budou restaurovány.