projekt    

Návrh úprav Anglického nábřeží v Plzni

Místo stavby:
Plzeň

Investor:
město Plzeň

Architekt:
Martin Kondr, Bohuslav Strejc, Ondřej Smetana

Záměr:
Soutěžní návrh
Řešený prostor se nachází v těsném sousedství městského sadového okruhu, v bezprostřední blízkosti historického centra města Plzně. Je vymezen korytem řeky Radbuzy, Americkou třídou, blokem objektu komerční banky a městským sadovým okruhem, lemujícím významné budovy v historickém centru. Tato část města vznikla vybourání dvou bloků drobných objektů, čímž se otevřel zajímavý pohled na dominanty historického centra při nástupu z Americké třídy z okolí Wilsonova mostu. Místo je lemováno korytem řeky Radbuzy, svázané mohutnou zdí regulace, monumentálním objektem komerční banky, objektem mrakodrapu a sadovým okruhem s budovou muzea, s průhledem na věže kostela Františkánského kláštera a věž katedrály sv. Bartoloměje v pozadí. Prostor, který je předmětem soutěžního návrhu tvoří předpolí komerční banky a jeho plocha je monumentalizována a půdorysně separovány od svého okolí jakýmsi vyrovnávacím schodištěm. Plocha je vydlážděna deskami z přírodního kamene. Zmíněný prostor v současnosti působí poněkud neosobně a neútulně a jedná se ve svém vyznění spíše o „prázdné místo“, než o městotvorný urbanistický prvek typu náměstí, či nábřeží.

Návrh:
V současnosti volná plocha umožňuje zajímavé průhledy na dominanty města od jednoho z významných nástupů do města, směrem od hlavního nádraží. Domníváme se, že tyto významné průhledy by se měly i nadále zachovat a že ve vymezeném prostoru může vzniknout pouze „zástavba“ tyto průhledy nadále umožňující. Navíc se domníváme, že cokoli bude na tomto místě navrženo, nemělo by žádnému z objektů ve svém sousedství konkurovat. Návrh vychází z myšlenky vytvoření klidové, ale v určitém slova smyslu i živé nábřežní promenády. Řešení předpokládá optické a funkční propojení prostoru před bankou s nábřežím, ale navíc i zpřístupnění náplavky v říčním korytu. Nástup do prostoru bude možný ze sadového okruhu, stávající lávkou od domu kultury i z Americké třídy. Prostor je vymezen dvěma samostatnými objekty, které mají za úkol vymezit, zintimnit a zútulnit vzniklý „vnitřní“ nábřežní prostor a zároveň ho oddělit od městského sadového okruhu a Americké třídy, přičemž plocha bude i nadále tvořit předpolí pohledové fasády komerční banky. Výška, tvar a umístění objektů v řešeném prostoru přitom umožňují dálkové průhledy na dominanty historického centra města od Wilsonova mostu a od domu kultury. Měřítkem záměrně kontrastují s okolní zástavbou prostoru. Tvarově objekty nevycházejí z představ o klasickém „hranatém domu“, ale spíše se jedná o objekty výtvarné – jakési sochy, zdvihající se z plochy řešeného místa. Protože v návrhu by měl být patrný motiv propojení řešeného prostoru s řekou, jsou objekty inspirovány tvarem rybích trupů. Nábřežní komunikaci navrhujeme zcela zrušit a nahradit pouze promenádou pro pěší.