projekt    

Návrh úprav náměstí – Kladruby

Místo stavby:
Kladruby, okr. Tachov

Investor:
město Kladruby

Architekt:
Martin Kondr, D Projekt Plzeň

Záměr:
Kladrubské náměstí je z urbanistického hlediska poměrně dobře zachovaný prostor s architektonicky velice cenným komplexem budov, s minimem rušivých elementů. V době založení města se jednalo o velký obdélný prostor v centru města, lemovaný dvěma frontami měšťanských domů, s kostelem /a hřbitovem/ ve středu dispozice. Postupně byla plocha náměstí zastavována, avšak vestavěné objekty byly vesměs zničeny požárem v roce 1843.Cílem rekonstrukce prostoru by mělo být podpoření historicko společenské funkce přirozeného centra města s obnovou stavebně historických kvalit dlážděné plochy náměstí, při zohledněním současných potřeb obyvatel a normových požadavků na bezkolizní, moderní a plně funkční provoz v prostoru.

Návrh:
V rámci navržených úprav je k celé problematice přistupováno s maximálním ohledem na zachované, historií ověřené hodnoty prostoru, se snahou eliminace dílčích negativních prvků a se zohledněním současných potřeb a požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu. Snahou studie je navrhnout takové úpravy náměstí, které naváží na jedinečný charakter prostoru při respektování časové vrstevnatosti, obnoví historickou, společenskou a kulturní hodnotu náměstí, jako hlavního centra města, a to s ohledem na její moderní a bezkolizní každodenní provoz. Inspirací návrhu úprav /zde spíše oprav/ náměstí je stav z období cca. od počátku do pol. 20. století zachycený na historických fotografiích. Záměrem je tedy znovuvytvoření jednolité – kamennou dlažbou vydlážděné plochy, s kostelem na „zeleném ostrově“, umístěným na mírné akropoli uprostřed centrálního prostoru. Celá plocha náměstí je v návrhu pojednána v kamenné dlažbě – kdy se dle jednotlivých funkcí a provozů, liší pouze charakter zadláždění /např. vějířová dlažba na hlavní komunikaci, dlažba z lomového kamene v příčném řádkování na zklidněných komunikacích a chodnících pro pěší, dlažba z lomového kamene v řádkování v podélné ose na ploše náměstí, či historická dlažba ze sbíraného kamene v okolí kostela. Nově navržená zeleň v prostoru je řešena v kontextu celkové architektonické kompozice, s ohledem na potřeby zvýraznění jednotlivých hodnotných prvků /např. Mariánského sloupu/ nebo naopak potlačení a oddělení prvků problematických /např. fasády obchodního domu a jeho předprostoru apod./. Současná problematická zeleň – /např. alej lemující hlavní komunikaci, všechny jehličnaté stromy a všechny keře/, jsou navrženy k odstranění.