projekt    

Návrh úprav návsi – Bušovice

Místo stavby:
Bušovice, okr. Rokycany

Investor:
obec Bušovice

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Bušovická náves je z urbanistického hlediska poměrně pěkně zachovaný prostor s architektonicky velice cenným komplexem budov, s minimem rušivých elementů, který snese srovnání s nejednou památkově chráněnou zónou. Cílem rekonstrukce prostoru by tedy mělo být navrácení a zdůraznění nesporných kvalit prostoru, navrácení jeho významné historicko společenské a kulturní funkce a to při respektování současných potřeb a požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu.

Návrh:
V rámci navržených úprav je k celé problematice přistupováno s maximálním ohledem na zachované, historií ověřené hodnoty prostoru, se snahou eliminace dílčích negativních prvků a se zohledněním současných potřeb a požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu. Snahou studie je navrhnout takové úpravy návsi, které naváží na jedinečný charakter prostoru, obnoví historickou, společenskou a kulturní hodnotu návsi, jako jejího centra, a to s ohledem na její moderní a bezkolizní každodenní provoz. Prvním úkolem řešení je zklidnění dopravy a separace provozu pěších a vozidel. Domníváme se, že výškové oddělení a jasné vymezení průjezdné komunikace obrubami, by mělo z hlediska architektonického za důsledek rozdělení návsi na dvě opticky samostatné části, což je nežádoucí, a navrhujeme tedy, aby vozovka byla vymezena po obou stranách „kamenem vydlážděnými rigoly“ které navíc budou materiálově navazovat na vjezdy do jednotlivých objektů. Stávající alej vzrostlých stromů, bude zachována, poškozené a dožilé stromy budou nahrazeny novými. Alej bude navíc doplněna i několika stromy, které budou doplňovat celou kompozici návsi a budou mít za úkol sjednocení prostoru, ale i odclonění, některých méně vhodných prvků. Chodník pro pěší je navržen zcela samostatně, bez přímé vazby na komunikaci pro vozidla. Trasa chodníku je navržena jako přímá – nejkratší spojnice dvou protilehlých bodů na jižní a severní straně návsi. Obdobným úkolem by měly mít i dílčí úpravy jednotlivých okolních objektů, které by do budoucna měly s plochou návsi a se zelení v prostoru tvořit jedinečný harmonický celek. Jedná se zejména o „obnovu“ ohradních zdí s jasně vymezenými vstupy a vjezdy, na místě lehkého oplocení na západní a severní straně návsi, ale i obnova, oprava a pravidelná údržba všech objektů. Náš návrh je realizován v postupných krocích, dle finančních možností investora.