projekt    

Územní studie Dýšina, Za Tratí

Místo stavby:
Dýšina, okr. Plzeň - město

Investor:
obec Dýšina

Architekt:
Marie Slámová, Martin Kondr

Záměr:
Územní studií Dýšina – Za Tratí, je prověřena míra možného zastavění území a posouzena rozvojová plocha obce, mimo jiné v rámci její dopravní obslužnosti, včetně napojení na stávající silniční síť obce Dýšina a možnosti napojení rozvodů technické infrastruktury.

Návrh:
Řešené území se nachází na zemědělsky využívaných plochách, na jihozápadním okraji Nové Hutě, podél dvoukolejné železniční tratě č. 170 Praha – Plzeň. Ze severní a východní strany území navazuje na stávající zástavbu obce Nová Huť, na jihovýchodě se svažuje do volné přírodní krajiny udolní nivy řeky Klabavy. Vzhledem k charakteru území a poloze k zastavěným částem obce, přírodním podmínkám a morfologii terénu, je hlavní myšlenkou urbanistického řešení území přičlenění zástavby k okolním zastavěným a ozeleněným plochám, s výstavbou obytných objektů obdobného architektonického měřítka, jako stávající zástavba v obci, v prostorných obytných zahradách. Parcelace pozemků pro výstavbu obytných objektů – rodinných domů, je navržena v dostatečné velikosti, tak aby funkce zeleně, byla vždy na jednotlivých pozemcích jasně převládající. Objekty na pozemcích by měly být spíše menšího architektonického měřítka s důrazem na maximální začlenění do zeleně, na pozemcích umístěné tak, aby společně nevytvářeli pevné uliční čáry.