projekt    

Územní studie Kladruby Západ

Místo stavby:
Kladruby, okr. Tachov

Investor:
město Kladruby

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Cílem územní studie je formulovat podmínky a limity pro výstavbu kvalitních staveb v daném území, tzn. specifikovat podmínky pro vytvoření kvalitního bydlení v příjemném prostředí, v souladu s vytýčeným zásadami urbanistického a architektonického řešení.

Návrh:
Řešené území se nachází na zemědělsky využívaných plochách, na západním okraji města Kladruby. V současnosti je území využíváno jako orná půda. V území byla zahájena stavba inženýrské a dopravní infrastruktury pro budoucí zástavbu rodinnými domy, dle dříve vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení. Na severní straně sousedí území s řadovou zástavbou městského typu podél historické cesty směřující ve směru od Kladrubského náměstí na západ – tzn. směrem na Tachov. Na východě k řešené části města přiléhá novější zástavba s poměrně rozdrobenou urbánní strukturou. Ostatní okolní plochy nejsou zastavěny a jsou využívány jako zemědělské plochy. Vzhledem k charakteru území a poloze k zastavěným částem obce, přírodním podmínkám a morfologii terénu, je hlavní myšlenkou urbanistického řešení území přičlenění zástavby k okolním zastavěným a ozeleněným plochám, s výstavbou obytných objektů obdobného architektonického měřítka, jako stávající „nehistorická“ zástavba v obci v prostorných obytných zahradách. Parcelace pozemků pro výstavbu obytných objektů – rodinných domů, je navržena v dostatečné velikosti, tak aby funkce zeleně, byla vždy na jednotlivých pozemcích jasně převládající. Objekty na pozemcích by proto měly být spíše menšího architektonického měřítka s důrazem na maximální začlenění do zeleně, na pozemcích umístěné tak, aby společně nevytvářely pevné uliční čáry. Architektonická forma jednotlivých staveb by měla být řešena i s ohledem na polohu v blízkosti ochranného pásma NKP kláštera Kladruby. V rámci řešeného území je v lokalitě navržena výstavba až 55 rodinných domů /tj. cca 220 obyvatel/. Zástavba je plánována ve dvou etapách.