projekt    

Územní studie Panstvíčko Orlík

Místo stavby:
Orlík, okr. Písek

Investor:
soukromý investor

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Soutěžní návrh: Lokalita „Areál Panstvíčko – Orlík“ se nachází v okresu Písek v katastru obce Jetětice mezi železniční zastávkou Červená u Jetětic a přehradní nádrží Orlík. Areál (dříve známý jako rekreační středisko závodu Rudý Letov) se svažuje k západu k vodní ploše. Celý areál je ponořen do zajímavé krajinářské kompozice vzrostlých stromů (javory, břízy, borovice a smrky) a nalézá se na hranici zalesněných ploch v blízkosti vodní nádrže. Návrh předpokládá, v souladu se soutěžními podmínkami, využití areálu pro rezidenční rekreační i trvalé bydlení. Areál bude od okolí oddělen oplocením.

Návrh:
Návrh zastavění areálu v plném rozsahu respektuje současnou jedinečnost území a snaží se o zástavbu jednotlivými rekreačními a obytnými objekty zasazenými do současné unikátní kompozice vzrostlé zeleně. Konceptu výstavby „v zeleni“ je podřízeno i architektonické měřítko všech navržených objektů, stejně jako jejich materiálové řešení. V návrhu se jedná o objekty s drobnějším architektonickým měřítkem, rozmístěné v areálu na jednotlivých pozemcích, dle předem určené parcelace. Pro urbanistickou kompozici daného sídelního útvaru – areálu, je určující zalesněné území nad údolní nádrží Orlík, veškerá vzrostlá zeleň v areálu, ale i současné rozmístění stávajících ponechaných objektů v horní /východní/ části pozemku.