projekt    

Územní studie Šťáhlavy, pod zámkem Kozel

Místo stavby:
Šťáhlavy, okr. Plzeň město

Investor:
soukromý investor

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Řešená lokalita se nachází na okraji obce Šťáhlavy, v těsné blízkosti silnice Šťáhlavy – Šťáhlavice, v údolní nivě řeky Úslavy, na ploše mírně se svažující severovýchodním směrem k řece. Pozemky jsou umístěny na exponovaném místě s výhledem na protější svažitý břeh řeky, kde se tyčí dominanta širokého území – zámek Kozel. Cílem návrhu zástavby celé lokality pro výstavbu rodinných domů by tedy mělo být v první řadě začlenění budoucích objektů do širší krajiny a přičlenění zástavby ke stávajícím objektům do jasně vymezeného „pásu zástavby“ a jednoznačné definování urbanizovaných území a území tzv. kulturní zemědělské krajiny. V žádném případě by se nemělo jednat o samostatně fungující satelit.

Návrh:
Koncepce budoucí výstavby na pozemcích v rámci řešeného lokality, byla zvažována ve třech variantách a to s ohledem na okolní krajinnou kompozici i s ohledem na předem danou parcelaci. Všechny varianty předpokládají výstavbu objektů s menším architektonickým měřítkem, které budou začleněny spolu s doprovodnou zelení na zahradách do kompozičního pásu – „pás zástavby“ avšak s dostatečným odstupem od /snad v budoucnu obnovené/aleje lemující přilehlou dopravní komunikaci /v „distančním pásu“ by měly být pouze zatravněné plochy, bez výsadby vzrostlé zeleně a bez jakékoli zástavby/.
Varianta A – řeší lokalitu v konceptu zástavby s hlavními objekty s orientací /hřebenů/ rovnoběžně na vrstevnice. Varianta je pro danou lokalitu vhodná.
Varianta B – řeší lokalitu v konceptu zástavby s hlavními objekty s orientací /hřebenů/ kolmo s vrstevnicemi. Varianta je pro danou lokalitu možná.
Varianta C – řeší lokalitu v konceptu zástavby s hlavními objekty s různou orientací hřebenů s ohledem na vrstevnice. Varianta je pro danou lokalitu velmi vhodná.

V návrhu se přikláníme k Variantě C a to zejména s ohledem na urbanistická a historicko kulturní hlediska, ale i s ohledem na parcelaci pozemků a s ohledem na předpoklad individuální výstavby jednotlivých rodinných domů.