projekt    

Územní studie Újezd, Na Dražkách

Místo stavby:
Plzeň - Újezd

Investor:
soukromý investor

Architekt:
Martin Kondr, Petr Dlouhý

Záměr:
Důvodem zpracování územní studie pro danou lokalitu je mimo jiné i skutečnost, že se jedná o větší území, kde není specifikován způsob zástavby území /bytovými nebo rodinnými domy/, v územním plánu není řešeno dopravní napojení lokality a napojení lokality na inženýrské sítě.

Návrh:
Vzhledem k charakteru a poloze k zastavěným částem obce, přírodním podmínkám a morfologii terénu, je hlavní myšlenkou urbanistického řešení území přičlenění zástavby k okolním ozeleněným plochám s výstavbou obytných objektů, menšího architektonického měřítka, v prostorných obytných zahradách. Území bude tvořit přirozený přechodový článek přírodních prvků zemědělské krajiny a stávajících ploch urbanizovaného území Újezda. Parcelace pozemků pro výstavbu obytných objektů – rodinných domů a bytových domů, je navržena v dostatečné velikosti, tak aby funkce zeleně, byla vždy na jednotlivých pozemcích jasně převládající. Objekty na pozemcích by měly být spíše menšího architektonického měřítka s důrazem na maximální začlenění do zeleně. Vzhledem k charakteru zástavby, bez kladení důrazu na vytváření uličních čar, je možná orientace domů s obytnými částmi vždy k osluněným stranám /jih, západ, východ/. V rámci řešeného území je v lokalitě navržena výstavba max. 4 bytových domů a cca 10–12 rodinných domů /tj. cca 230 obyvatel/.